Concentrix®

Studie Concentrix® proběhla v České republice.

Studie Concentrix® proběhla v České republice s výbornými výsledky 

V letech 2019 až 2020 proběhla v České republice studie s názvem Multicentrické klinické pozorování: Concentrix® a jeho užití u pacientů s příznaky poruchy aktivity a pozornosti. Tuto studii provedla Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz LF MU Brno, oddělením dětské neurologie FN Ostrava a Neurologickou klinikou FN Plzeň.

Porucha aktivity a pozornosti je jednou z nejčastěji diagnostikovanou poruch v dětském věku. Projevuje se opozičním vzdorem, poruchami chování, učení, změnami nálad nebo úzkostí. Děti mohou mít problémy v sociálním přizpůsobení, projevují se hyperaktivně, zvyšuje se u nich neklid, nedokážou adekvátně regulovat svoje emoce a chování, jsou méně obratné, vyskytují se časté potíže s koncentrací a pozorností. 
Ve školním věku mají děti často obtíže s dodržováním školního režimu, což může způsobit například neúspěšnost v učení i v případě intelektově dobře vybaveného dítěte. Připojují se též emoční obtíže, problémy v sociálních vztazích, poruchy sebehodnocení, problémy v chování. Až 80 % dětí si přenáší neřešenou ADHD i do dospělého věku.


Do klinické studie Concentrix® a jeho užití u pacientů s příznaky poruchy aktivity a pozornosti bylo zařazeno celkem 37 pacientů ze 3 různých center (Brno, Ostrava, Plzeň) ve věku 5-10 let s příznaky poruchy pozornosti. Tyto děti po dobu 6 měsíců před zařazením do studie neužívaly žádný jiný doplněk na zlepšení pozornosti. V průběhu půlročního sledování děti spolu s rodiči absolvovaly celkem 3 setkání administrovaná psychologem na příslušných neurologických klinikách. Děti užívaly Concentrix® po dobu 6 měsíců v dávkování doporučeném výrobcem.

Účinnost doplňku stravy Concentrix® byla testována pomocí standardizovaných psychologických testů a získaná data byla poté statisticky zpracována.

  • Ve skupině pacientů bylo potvrzeno významné zlepšení pozorovaných příznaků poruch aktivity a pozornosti mezi prvním a třetím monitorováním, a to i v rámci jednotlivých subškál, se statistickou významností.
  • V případě selektivní pozornosti došlo mezi prvním a třetím setkáním k významnému navýšení počtu zpracovaných položek. V počtu chyb ani ve váženém skóru nebyla prokázána významná změna.
  • Dále dle poznámek uvedených rodiči bylo navíc pozorováno zlepšení po nasazení Concentrixu® u 25 dětí, u 2 dětí rodiče nevypozorovali změnu a u zbývajících 10 dětí nebylo subjektivní hodnocení rodičem vyplněno.

V případě zájmu o další informace ke studii nás prosím kontaktujte na e-mailu: kousalikova@desitin.cz